Senior Change Support Specialist - Organisational Design (x4)

Location
Wales (Flexible)
Salary
Grade: 7- £36,502 - £40,935
Posted
04 May 2018
Closes
24 May 2018
Ref
103052
HR Jobs Level
Specialist
Hours
Full Time
CIPD Membership
CIPD Member

Senior Change Support Specialist - Organisational Design (x4)

 • Location: Flexible (Wales)
 • Post Number: 103052
 • Grade: 7- £36,502 - £40,935
 • Contract type: 12 Months Fixed Term
 • Application closing date: 24 May 2018

Job Purpose:

You will provide pro-active and re-active support to people across NRW, both to individuals and groups, as we prepare for, then implement, Organisational Design, a major change programme affecting us all. You will be an expert in supporting cultural and structural change with deep technical expertise and substantial experience in these specialist areas:

 • Supporting managers to identify the training needs of their teams to support both technical and other skills development and new desired behaviours in line with our developing values;
 • Supporting managers to develop confidence and competence around our change management policies and their implementation;
 • Supporting individuals to make appropriate decisions around their future, including outplacement support;
 • Identifying wellbeing needs and take appropriate actions to mitigate any negative impact of change at all levels.

For more information please visit our website.

 

Uwch Arbenigwr Cymorth Newid - Cynllunio Sefydliadol (x4)

 • Lleoliad: Hyblyg (Cymru)
 • Rhif y swydd: 103052
 • Gradd / Cyflog: Gradd 7 £36,502 - £40,935
 • Math o gontract: Cyfnod penodol hyd at 12 mis
 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 24 Mai 2018

Diben y swydd:

Byddwch yn darparu cymorth rhagweithiol ac ymatebol i bobl ar draws Cyfoeth Naturiol Cymru, unigolion a grwpiau, wrth i ni baratoi ar gyfer ein  Cynllun Sefydliadol – rhaglen newid fawr sy'n effeithio ar bob un ohonom – ac wedyn gweithredu’r cynllun hwnnw. Byddwch yn arbenigo ym maes cefnogi newid diwylliannol a strwythurol, gydag arbenigedd technegol dwfn a phrofiad helaeth yn y meysydd arbenigol canlynol:

 • Cynorthwyo rheolwyr i nodi anghenion hyfforddiant eu timau i gefnogi datblygiad sgiliau technegol a sgiliau eraill, ac ymddygiadau dymunol newydd, yn unol â'n gwerthoedd sy'n datblygu;
 • Cynorthwyo rheolwyr i ddatblygu hyder a chymhwysedd o ran ein polisïau rheoli newid a'r broses o'u gweithredu;
 • Cynorthwyo unigolion i wneud penderfyniadau priodol o ran eu dyfodol, gan gynnwys cymorth all-leoli;
 • Nodi anghenion llesiant a chymryd camau priodol i leihau unrhyw effaith negyddol o ganlyniad i newid ar bob lefel.

Am fwy o wybodaeth ewch ar ein wefan.