Skip to main content

This job has expired

Chief People Officer

Employer
Welsh Parliament
Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£74,860 - £85,779 per annum pay award pending
Closing date
25 Feb 2024

Chief People Officer

Senedd Commission

Location: Cardiff

Remuneration: £74,860 - £85,779  per annum pay award pending

The Senedd and its Members are at the heart of democracy and politics in Wales and we at the Senedd Commission have a  statutory responsibility to provide property, staff and services required by the Senedd, to make it an effective parliamentary body that inspires the confidence of the people of Wales. The next few years will see significant change as we ‘re-imagine’ Commission services to meet changing ways of working combined with the prospect of wider constitutional change in the coming years. 

We are seeking an exceptional candidate for the role of CPO to join our Executive Board and take responsibility for leading and delivering efficient, effective, and people-focused HR services within the Senedd Commission. 

You’ll provide strong leadership, effective management, and you will have  demonstrable success of operating strategically across a range of HR and OD functions.

Reporting to the Director of Resources, you’ll also have a pivotal role advising on people issues and shaping, influencing the future workforce strategy as we enter a time of significant change.

A qualified HR professional (MCIPD or similar qualification), the successful candidate will have significant leadership and management experience gained at a senior level within either the private or the public sector, including experience of leading and delivering change in a politically sensitive and complex environment. You will also have extensive and up-to-date knowledge of key issues and developments relating to people management practice and employment law.

Canol nos 25 Chewfor 2024.

Prif Swyddog Pobl

Comisiwn y Senedd

Lleoliad: Caerdydd

Tâl: £74,860 - £85,779 y flwyddyn, gan disgwyl y dyfarniad cyflog

Mae'r Senedd a'i Haelodau wrth wraidd democratiaeth a gwleidyddiaeth yng Nghymru a’n cyfrifoldeb statudol ni yng Nghomisiwn y Senedd yw darparu eiddo, staff a gwasanaethau sydd eu hangen ar y Senedd, i’w wneud yn gorff seneddol effeithiol sy’n ennyn hyder pobl Cymru. Bydd y blynyddoedd nesaf yn gweld newid sylweddol wrth i ni 'ail-ddychmygu' gwasanaethau'r Comisiwn i ddiwallu ffyrdd newidiol o weithio, ynghyd â'r posibilrwydd o newid cyfansoddiadol ehangach yn y blynyddoedd i ddod. 

Rydym yn chwilio am ymgeisydd eithriadol ar gyfer rôl y Prif Swyddog Pobl i ymuno â’n Bwrdd Gweithredol a chymryd cyfrifoldeb am arwain a darparu gwasanaethau adnoddau dynol effeithlon ac effeithiol sy’n canolbwyntio ar bobl yng Nghomisiwn y Senedd. 

Byddwch yn cynnig arweinyddiaeth gref a rheolaeth effeithiol, ac yn gallu dangos llwyddiant wrth weithredu'n strategol ar draws ystod o swyddogaethau adnoddau dynol a datblygu sefydliadol.

Gan adrodd i'r Cyfarwyddwr Adnoddau, bydd gennych hefyd rôl ganolog yn cynghori ar faterion pobl, a llunio a dylanwadu ar strategaeth gweithlu'r dyfodol wrth i ni fynd i gyfnod o newid sylweddol.

Yn weithiwr proffesiynol adnoddau dynol cymwysedig (MCIPD neu gymhwyster tebyg), bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad sylweddol o arwain a rheoli ar lefel uwch, naill ai yn y sector preifat neu neu’r sector cyhoeddus, gan gynnwys profiad o arwain a chyflawni newid mewn amgylchedd gwleidyddol sensitif a chymhleth. Bydd hefyd gennych wybodaeth sylweddol a chyfredol am faterion a datblygiadau allweddol yn ymwneud ag arferion rheoli pobl a chyfraith gyflogaeth.

Canol nos 25 Chewfor 2024.

 

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert