Skip to main content

This job has expired

Director of People and Culture

Employer
Cardiff University
Location
Cardiff, Wales
Salary
Competitive
Closing date
27 Apr 2024

View more

Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
HR Jobs Level
Director / Head / VP
Specialist Area
General HR Function, Diversity and Equality
CIPD Membership
Non CIPD member

Job Details

Cardiff University was established in 1883. Our motto, Gwirionedd, Undod a Chytgord - ‘Truth, Unity and Concord’ - sets out our founding commitment to work together to make a positive and lasting difference to our communities and continues to express our commitment today. We are one of the largest universities in the UK and a member of the Russell Group. Our vision is to be a world-leading, research-excellent, and educationally outstanding global university with a transformative social, cultural and economic impact for Cardiff, Wales, the UK and the world. We are firmly grounded in our sense of place. As the largest university in Wales – and a major employer, with more than 7,000 staff – we work with society, industry and government to help overcome the most urgent challenges of our times.  

Now is an exciting time to join the university, following the recent arrival of our new Vice-Chancellor, Professor Wendy Larner who took up her position in September 2023. The first woman in the history of Cardiff University to hold this position, Professor Larner’s leadership marks the start of a new phase of strategic development for the University.  

We are now seeking to appoint an exceptional leader to the role of Director of People and Culture. As a key member of the University’s Executive Board, reporting into the Chief Operating Officer, the postholder will provide strategic leadership and vision to develop the organisation’s people strategy and performance culture, championing the wellbeing and working lives of Cardiff University staff. They will support the development of the University Strategy, ensuring people and culture sit at its core, providing leadership through significant change.

Candidates will need to demonstrate significant senior operational experience, relevant to HR with the ability to create and sustain an innovative professionally customer focused team, in addition to proven experience of implementing successful organisation wide change management initiatives and formulating strategic plans that reflect and support the priority needs of the University.

For further details, including a job description, person specification and information on how to apply, please visit https://candidates.perrettlaver.com/vacancies/ quoting reference 7270.

The closing date for applications is at 9am on BST on Monday 29th April 2024

Location: Cardiff 

Salary: Cardiff University will offer an attractive salary, commensurate with experience, for a highly talented postholder in this role. Cardiff offers 37 days per annum of annual leave, and a USS pension. Relocation expenses (up to a maximum of £8,000) will be available for candidates moving to Cardiff. 

Cardiff University is committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. We believe this can be achieved through attracting, developing, and retaining a diverse range of staff from many different backgrounds. We therefore welcome applicants from all sections of the community regardless of sex, ethnicity, disability, sexual orientation, trans identity, relationship status, religion or belief, caring responsibilities, or age.

Protecting your personal data is of the utmost importance to Perrett Laver and we take this responsibility very seriously. Any information obtained by our trading divisions is held and processed in accordance with the relevant data protection legislation. The data you provide us with is securely stored on our computerised database and transferred to our clients for the purposes of presenting you as a candidate and/or considering your suitability for a role you have registered interest in. 

As defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) Perrett Laver is a Data Controller and a Data Processor, and our legal basis for processing your personal data is ‘Legitimate Interests’. You have the right to object to us processing your data in this way. For more information about this, your rights, and our approach to Data Protection and Privacy, please visit our website http://www.perrettlaver.com/information/privacy. Please visit the following link in order to find more information about the use of personal information provided by candidates to the university: https://www.cardiff.ac.uk/public-information/policies-and-procedures/data-protection  

Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd ym 1883. Mae ein harwyddair, sef ‘Gwirionedd, Undod a Chytgord’ yn mynegi ein hymrwymiad sylfaenol i gydweithio i wneud gwahaniaeth parhaol ac er gwell i'n cymunedau, a pharhau y mae’r Brifysgol i gyfleu’r ymrwymiad hwnnw heddiw. Rydym yn un o'r prifysgolion mwyaf yn y DU ac yn aelod o Grŵp Russell.

Ein gweledigaeth yw bod yn brifysgol sy’n arwain y byd, yn rhagorol ein hymchwil ac yn odidog ein haddysg, yn ogystal â chael effaith drawsnewidiol ar gyfer Caerdydd, Cymru, y DU a'r byd. Rydym wedi ein gwreiddio'n gadarn yn ein hymdeimlad o le. A ninnau’r brifysgol fwyaf yng Nghymru – ac yn gyflogwr o bwys sydd â mwy na 7,000 o staff – rydym yn gweithio gyda’r gymdeithas, gyda byd diwydiant a chyda'r llywodraeth i helpu i oresgyn heriau mwyaf taer ein hoes.  

Dyma amser cyffrous i ymuno â’r Brifysgol, yn dilyn penodiad diweddar yr Is-ganghellor newydd, yr Athro Wendy Larner, a ddechreuodd yn ei swydd ym mis Medi 2023. Yr Athro Larner yw’r fenyw gyntaf yn hanes Prifysgol Caerdydd i ddal y swydd hon, ac mae ei harweinyddiaeth yn cyd-fynd â chyfnod newydd o ddatblygiad strategol yn y Brifysgol.  

Rydym nawr am benodi arweinydd eithriadol i rôl Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant. Yn aelod allweddol o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol, sy'n adrodd i'r Prif Swyddog Gweithredu, bydd deiliad y swydd yn darparu arweinyddiaeth strategol a gweledigaeth i ddatblygu strategaeth pobl a diwylliant perfformiad y sefydliad, gan hyrwyddo lles a bywydau gwaith staff Prifysgol Caerdydd. Byddan nhw’n cefnogi’r gwaith o ddatblygu strategaeth y Brifysgol, gan sicrhau bod pobl a diwylliant wrth ei chraidd, gan ddarparu arweinyddiaeth drwy newid sylweddol.

Bydd angen i ymgeiswyr arddangos profiad gweithredol sylweddol ar lefel uwch, sy'n berthnasol i AD gyda'r gallu i greu a chynnal tîm arloesol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, yn ogystal â phrofiad diamheuol o roi mentrau rheoli newid llwyddiannus ar waith ym mhob rhan o’r sefydliad a llunio cynlluniau strategol sy'n adlewyrchu ac yn cefnogi'r anghenion sy’n flaenoriaeth i’r Brifysgol.

Mae rhagor o fanylion, gan gynnwys disgrifiad o'r swydd, manyleb y person a gwybodaeth am sut i wneud cais ar gael drwy fynd i https://candidates.perrettlaver.com/vacancies/ gan roi’r cyfeirnod 7270.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9am BST Dydd Llun 29 Ebrill 2024. 

Lleoliad: Caerdydd 

Cyflog: Bydd Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyflog deniadol sy’n gyfatebol i brofiad ar gyfer deiliad swydd hynod dalentog yn y rôl hon. Mae Caerdydd yn cynnig 37 diwrnod y flwyddyn o wyliau blynyddol, a phensiwn USS. Bydd treuliau adleoli (hyd at £8,000 ar y mwyaf) ar gael i ymgeiswyr sy’n symud i Gaerdydd. 

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gynorthwyo a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Rydym o’r farn y gellir gwneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o lawer o gefndiroedd gwahanol.  Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned, ni waeth beth y fo’u rhyw, eu hethnigrwydd, eu hanabledd, eu cyfeiriadedd rhywiol, eu hunaniaeth draws, statws eu perthynas, eu crefydd neu eu cred, eu cyfrifoldebau gofalu neu eu hoedran.

Mae diogelu eich data personol o’r pwys mwyaf i Perrett Laver, ac rydym yn cymryd y cyfrifoldeb hwn o ddifrif calon. Mae unrhyw wybodaeth sy’n dod i law ein his-adrannau masnachu’n cael ei chadw a'i phrosesu’n unol â’r ddeddfwriaeth diogelu data berthnasol. Mae’r data y byddwch yn ei roi inni yn cael ei gadw’n ddiogel yn ein cronfa ddata gyfrifiadurol a’i drosglwyddo i'n cleientiaid er mwyn eich cyflwyno’n ymgeisydd a/neu ystyried eich addasrwydd ar gyfer y rôl yr ydych wedi mynegi diddordeb ynddi. 

Fel y'i diffinnir yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), mae Perrett Laver yn Rheolydd Data ac yn Brosesydd Data, a ‘Buddiannau Dilys’ yw ein sail gyfreithiol dros brosesu eich data personol. Mae gennych yr hawl i wrthwynebu ein bod yn prosesu eich data fel hyn. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, eich hawliau a sut rydym yn sicrhau Diogelwch a Phreifatrwydd Data, ewch i’n gwefan  http://www.perrettlaver.com/information/privacy. I gael rhagor o wybodaeth am sut y defnyddir y wybodaeth bersonol y bydd ymgeiswyr yn ei chyflwyno i'r brifysgol, ewch i:  https://www.cardiff.ac.uk/public-information/policies-and-procedures/data-protection  

Company

We are one of the UK’s most innovative, ambitious, and successful universities and recognise that our success depends largely upon the commitment, energy and enthusiasm of our people.

Join us and help us achieve our ambition of becoming a world-leading, research-excellent, educationally outstanding university, driven by creativity and curiosity, which fulfils its social, cultural and economic obligations to Cardiff, Wales, and the world.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert